Xã hội
Ninh Thuận triển khai Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030
04:27 PM 01/04/2021
(LĐXH) - Vừa qua, UBND Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 23/02/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn, trong đó đề ra những mục tiêu quan trọng và các giải pháp tổ chức thực hiện...
Ninh Thuận đã chủ động đưa ra một số mục tiêu cho sự phát triển của trẻ em trên địa bàn, cụ thể là:
- Phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em.
- Bảo vệ trẻ em.
- Giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em.
- Quá trình tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.
Trẻ em luôn cần được bảo vệ và quan tâm của cộng đồng
Xuất phát từ 4 mục tiêu, các cơ quann hữu quan của Ninh Thuận đa tham mưu với UBND tỉnh đưa ra những kế hoạch và giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương như sau:
- Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp của các Sở, ngành, địa phương đối với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.
- Triển khai thực hiện và ban hành chính sách bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.
- Phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em có sự  lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội; ưu tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em.
- Tăng cường truyền thông, giáo dục về kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; vận động xã hội thực hiện các mục tiêu về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.
- Bảo đảm nguồn lực thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; ưu tiên bố trí nguồn lực về bảo vệ trẻ em.
- Vận động nguồn lực từ các cơ quan, doanh nghiệp và sự tham gia của xã hội.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em.
- Thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em, thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, phản ánh thông tin về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trong hoạt động thông tin, truyền thông...
L.M