Kinh tế
Ngành Hải quan cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu Ngành Hải quan cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
(LĐXH) Tổng cục Hải quan chủ động phối hợp các hiệp hội, Bộ, ngành, doanh nghiệp xây dựng Đề án: “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối ...
1 2 3 4 5 6 7