Xã hội
Nhìn lại 10 năm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Bình Định Nhìn lại 10 năm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Bình Định
(LĐXH)-Trong 10 năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, hội đ...
1 2 3 4 5 6 7