Xã hội
Lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật bảo đảm bình đẳng thực chất Lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật bảo đảm bình đẳng thực chất
(LĐXH) - Thực hiện lồng ghép giới trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội là một quá trình liên tục nhằm thay đổi tư duy, mối quan hệ giới giữa nam và ...
1 2 3 4 5 6 7