Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 Trường Đại học Lao động – Xã hội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018
Trường Đại học Lao động – Xã hội hiện nay đang đào tạo 8 ngành trình độ đại học. Nhà trường thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 như sau:
1 2 3 4 5 6 7