Kinh tế
Vấn đề hoạch định tài chính cho cá nhân và gia đình chưa được quan tâm đúng mức Vấn đề hoạch định tài chính cho cá nhân và gia đình chưa được quan tâm đúng mức
(LĐXH)- Đã đến lúc, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức tài chính, các đơn vị đào tạo... cùng chung tay để thiết lập các chuẩn mực cho lĩnh vực hoạch định và t...
1 2 3 4 5 6 7