Xã hội
Tinh thần xung kích của Đoàn Thanh niên Vietcombank Hà Nội trong công tác phát triển Đảng bối cảnh COVID-19 Tinh thần xung kích của Đoàn Thanh niên Vietcombank Hà Nội trong công tác phát triển Đảng bối cảnh COVID-19
Với lực lượng đoàn viên chiếm hơn 50% tổng số cán bộ công nhân viên, trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vừa qua, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Vietcomb...
1 2 3 4 5 6 7