Xã hội
Ghi nhận ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định Ghi nhận ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định
(LĐXH) Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 284/QĐ-UB ngày 25/03/1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định trên cơ sở sát nhập Trung t...
1 2 3 4 5 6 7