Lao động
Thí điểm trả tiền lương, thưởng ở 3 tập đoàn, tổng công ty Thí điểm trả tiền lương, thưởng ở 3 tập đoàn, tổng công ty
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
1 2 3 4 5 6 7