Thời sự
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo
10:46 AM 02/04/2019
(LĐXH)- Ngày 2/4 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại biểu ngành tuyên giáo tới từ các cơ quan trực thuộc Đảng ủy Khối.
Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị toàn ngành tuyên giáo Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị; đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong năm 2019, ngành tuyên giáo tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Quyết định số 144 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương và Quy định số 04 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy…
Đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, toàn ngành cần xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hệ thống tuyên giáo của Đảng bộ Khối, nhằm góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, khắc phục cho được tính hình thức, đối phó, tính áp đặt nội dung và sự khô cứng, tẻ nhạt trong phương thức giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch; đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề 1
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị phải thống nhất nhận thức trong toàn ngành; tập trung đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí – xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo. Đồng thời yêu cầu ngành tuyên giáo Đảng bộ Khối phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, phát huy trách nhiệm của các cơ quan Trung ương trong tham mưu, hoạch định chính sách tầm vĩ mô và tổ chức thực hiện; huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương vào công tác tuyên giáo; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.
Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn
Theo Ban tổ chức, Hội nghị diễn ra 01 ngày và các đại biểu sẽ được tập huấn 03 chuyên đề, gồm: Chuyên đề 1: Công tác tuyên giáo trong tình hình mới, những vấn đề đặt ra và giải pháp, do đồng chí Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày. Chuyên đề 2: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, do đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương thực hiện. Chuyên đề 3: Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối năm 2019, do đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thực hiện./.
Hồng Minh