Thời sự
Đảng bộ, chi bộ các đơn vị Nhà làm việc liên cơ D25 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
06:41 PM 04/01/2018
(LĐXH)-Trong 2 ngày 4-5/1/2018, Đảng bộ, chi bộ các đơn vị tại Nhà làm việc liên cơ quan Bộ LĐTBXH - D25 đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và triển khai sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Nguyễn Xuân Lập - Cục trưởng Cục Phòng chống Tệ nạn xã hội, Tào Bằng Huy - Cục phó Cục Việc làm; cùng các đồng chí đảng viên giữ chức vụ từ Trưởng, Phó phòng hoặc tương đương và các đồng chí đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức ở Đảng bộ, chi bộ các đơn vị Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng là đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ nội dung Nghị quyết Hội nghị TW 6 Khóa XII
Theo đó, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng. Hội nghị Trung ương 6 đã bàn đến những vấn đề rất lớn, rất quan trọng của đất nước, có cả những vấn đề cơ bản, chiến lược, lâu dài, có cả những vấn đề cấp bách, trước mắt. Trong gần 2 năm thực hiện, nhất là năm 2017, toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, kiên trì, kiên quyết triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược: Phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan hệ đối ngoại được mở rộng; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Với cách truyền đạt khúc triết, cô đọng, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà đã thông tin cho các đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức của các Đảng bộ, chi bộ các đơn vị Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình kinh tế- xã hội của đất nước phát triển khá toàn diện trên mọi lĩnh vực trong năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018, đặc biệt năm qua nước ta đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh –Liệt sỹ; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chế độ chính sách với người có công, người nghèo, nhất là khi thiên tai bão lũ xảy ra... Ban chấp hành Trung ương cũng xác định mục tiêu trong năm 2018 cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đồng thời, ông Nguyễn Đức Hà đã nhấn mạnh với các đảng viên, cán bộ về những định hướng về công tác tổ chức cán bộ,  đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý hệ thống các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh và các cửa hàng bán thuốc; công tác dân số và bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; sự  đổi mới về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập;…
Toàn cảnh hội nghị
Đặc biệt, thông qua cách truyền đạt gắn giữa lý luận và thực tiễn, ông Nguyễn Đức Hà đã quán triệt, phổ biến tới các cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản, toàn diện của 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa 12, gồm:  Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết số 19/NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" và  Nghị quyết số 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới". 
Đồng thời, ông Hà cũng đề nghị qua hội nghị này, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu kỹ nội dung 04 Nghị quyết của Hội nghị TW6 khóa XII để tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, đồng thời xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết, vận dụng, bám sát thưc tiễn cơ sở để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các cán bộ, đảng viên cũng cần định rõ những công việc cần triển khai để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, thực sự trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong cơ quan, trong ngành, tạo khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tại Hội nghị, sau phần lắng nghe những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XII, ngày 5/1/2018, các đảng viên sẽ tiếp tục sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. 
Trần Minh Thắng