Xã hội
Ninh Thuận tập trung triển khai kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội năm 2020
07:11 PM 30/06/2020
LĐXH - Trong những năm qua, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đã được tỉnh Ninh Thuận quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Các ngành chức năng, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất có hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.
Cả hệ thống chính trị, toàn cộng đồng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội
(Ảnh minh họa)

Năm 2020, UBND tỉnh Ninh thuận đã sớm ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương trên địa bàn. Theo đó, kế hoạch của tỉnh đề ra mục tiêu, nội dung phấn đấu thực hiện, cụ thể:

         - 100% xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về các hoạt động, nội dung và tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người trong cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

          - 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tập huấn, nâng cao năng lực về tổ chức điều hành, phối hợp giám sát, đánh giá trong công tác phòng, chống mại dâm, ma túy và mua bán người.

           - 100% số cơ sở kinh doanh, dịch vụ ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và phải đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương.

            - 100% số huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức nhiệm vụ phòng, chống mại dâm, ma túy và mua bán người, với các chương trình kinh tế- xã hội tại địa phương như giảm nghèo, dạy nghề, việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người...

          - Duy trì 15 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy và phấn đấu xây dựng mới từ 1-2 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn xã hội vào năm 2020.

            - Đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh để phát triển khinh tế- xã hội.

            - Thông tin về công tác phòng, chống mại dâm, ma túy và mua bán người trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ít nhất một lần một tháng.

            - Giảm tối thiểu số cơ sở kinh doanh, dịch vụ: Khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm... có dấu hiệu hoạt động mại dâm, ma túy.

Tuyên truyền trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận trong phòng chống tệ nạn xã hội

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định về công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện và quản lý sau cai; công tác hỗ trợ người nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về địa phương; Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác truyền thông, vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, người đang sử dụng ma túy từ bỏ ma túy, người hoạt động mại dâm chuyển đổi nghề; Khảo sát, thống kê, phân loại và nắm chắc đối tượng, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, vận động người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện; Tổ chức điều tra cơ bản, chủ động nắm tình hình về hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan; Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tại Cơ sở cai nghiện ma túy và các đơn vị có liên quan; Kiện toàn các bộ phận chuyên trách về phòng, chống ma túy, mại dâm thuộc các sở, ban, ngành liên quan; Đội công tác xã hội tình nguyện về phòng, chống ma túy, mại dâm…

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ nội dung kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn, đơn vị/.

 Trần Huyền