Xã hội
Hiệu quả chính sách giảm nghèo ở Mai Sơn
02:58 PM 19/11/2020
Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở các xã nghèo từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm dần qua từng năm... Đó là những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La).
Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mai Sơn hướng dẫn người dân xã Nà Bó làm thủ tục vay vốn
Giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Xác định công tác giảm nghèo là công việc lâu dài gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, huyện Mai Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của từng thành viên. Phát huy dân chủ, công khai trong việc xác định hộ nghèo, thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, bình xét thoát nghèo, lựa chọn đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu cho địa phương... Hằng năm, huyện xây dựng kế hoạch giám sát định kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nắm bắt, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình ở địa phương; mức độ bao phủ của chính sách đến với người nghèo, những khó khăn, thắc mắc và những kiến nghị, đề xuất thông qua ý kiến đóng góp của người nghèo để giải quyết chính sách kịp thời.
Một trong những giải pháp được huyện Mai Sơn triển khai, đó là tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vì sao tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Qua đó, nghiên cứu, vận dụng chính sách phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; đưa mục tiêu giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các địa phương. Trên cơ sở nguồn lực, cơ chế, chính sách giảm nghèo của Trung ương, huyện Mai Sơn đã căn cứ vào nguồn lực của địa phương, thực hiện lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn thuộc chương trình 134, 135, Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách của tỉnh. Giai đoạn từ năm 2011 đến nay, từ nguồn vốn được phân bổ, huyện đã hỗ trợ trên 30.000 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ 2.238 hộ nghèo làm nhà ở với kinh phí trên 25,5 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 33.000 lao động địa phương; hỗ trợ vật nuôi, cây giống, vật tư nông nghiệp cho hộ nghèo với kinh phí trên 58,5 tỷ đồng...
Thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường Phiêng Cằm - Chiềng Nơi (Mai Sơn)
Đồng thời, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các bản đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Nhờ đó, các mục tiêu về giảm nghèo và tăng thu nhập cho người nghèo, nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực; 95,4% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 90,2% hộ nghèo được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 90,9% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất...
Từ việc triển khai các chính sách hỗ trợ đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Nhiều hộ nghèo không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, mà tự vươn lên thoát nghèo. Năm 2019, số hộ nghèo toàn huyện giảm còn 5.998 hộ, chiếm 15,6% (giảm 10% so với năm 2015). Dự kiến năm 2020, số hộ nghèo giảm xuống dưới 15%.
Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn nâng cao nhận thức và khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo; lựa chọn các dự án, mô hình phù hợp với nhu cầu, điều kiện và khả năng sản xuất của các hộ tham gia gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh từng vùng, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với giữ vững quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt các vấn đề xã hội.
 Nguyễn Yến