Xã hội
Kết nối, tổ chức cho người nghiện, các đối tượng yếu thế học nghề, vay vốn, tạo việc làm - Mô hình hiệu quả của các Đội tình nguyện Kết nối, tổ chức cho người nghiện, các đối tượng yếu thế học nghề, vay vốn, tạo việc làm - Mô hình hiệu quả của các Đội tình nguyện
Phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng giúp cho người cai nghiện ma túy, người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về đoạn tuyệt với con đường lầm lỡ, x...
3 4 5 6 7 8 9