Xã hội
Hà Nội: Năm 2022, vận động, tiếp nhận và tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 1.101 người nghiện ma túy
11:15 AM 17/04/2023
(LĐXH)- Nhằm đảo bảo công tác an toàn xã hội, thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, thí điểm các mô hình về dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Các lực lượng chức năng thành phố tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy
Trong năm 2022, Sở Lao động - TBXH đã chủ động tham mưu UBND Thành phố ban hành và triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo để thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật  Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Phòng Lao động TBXH cũng đã tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã ban hành và triển khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm; Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; Kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, tư vấn về phòng mại dâm, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý năm 2022. Tiếp tục duy trì và hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ sau cai B93 và 579 Đội công tác xã hội tình nguyện tại 579 xã, phường, thị trấn.

Thực hiện chỉ tiêu cai nghiện, trong 2022, toàn thành phố vận động, tiếp nhận và tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 1.101/950 người nghiện ma túy, đạt 115,9% KH được giao, có 27 đơn vị đã đạt và vượt chỉ tiêu. Các cơ sở cai nghiện ma túy vận động, tiếp nhận 1.361 người vào cai nghiện tự nguyện. Ngoài ra, 03 cơ sở cai nghiện tự nguyện (Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch Đằng, Viện Sức khỏe tâm thần-Bệnh viện Bạch Mai; Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ cai nghiện-Viện châm cứu Trung ương) đã tiếp nhận, cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện cho 901 người nghiện ma túy. Tiếp nhận 1.058 người vào lưu trú tạm thời trong thời gian chờ Tòa án nhân dân ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tiếp nhận 37 người vào điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; xác định tình trạng nghiện ma túy cho 118 người. Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức dạy nghề sơ cấp cho 500/500 người cai nghiện bắt buộc, đạt 100% kế hoạch giao.

Đội Công tác xã hội tình nguyện và các tổ chức, đoàn thể địa phương tiếp tục duy trì quản lý, theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy; tiếp nhận quản lý giúp đỡ 1.908/900 người hoàn thành thời gian cai nghiện tại các cơ sở trở về địa phương, đạt 212% kế hoạch. Tổ chức hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho 163/300 người sau cai nghiện ma túy, đạt 54,3% kế hoạch. Toàn thành phố có 263/259 xã, phường, thị trấn áp dụng mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, đạt 103,1% kế hoạch năm 2022, tăng 176 đơn vị áp dụng mô hình so với năm 2021.

Tỷ lệ người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố đạt 80,7%.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong năm 2023, thành phố đặt chỉ tiêu lập 1.500 hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Duy trì điều trị lũy tích cho 6.500 người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đến cuối năm 2023.
Sở Lao động - TBXH tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định chính sách thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma tuý, cai nghiện ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; hướng dẫn các địa phương tích cực triển khai các hoạt động thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.
Đồng thời thực hiện thí điểm các mô hình về dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ở cơ sở về dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy. Xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nghiện ma túy, người cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy./.
Hồng Phượng