Xã hội
Bắc Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2023
04:54 PM 15/03/2023
(LĐXH)-Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2023 nhằm kịp thời triển khai các chế độ chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân góp phần đảm bảo, cung cấp được các dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương.
Trong năm 2023, Bắc Giang phấn đấu đạt 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán; 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật; 100% các trường hợp là người bị mua bán trở về đã được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xác định được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phù hợp khi có nhu cầu.
Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị-xã hội trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội như dạy nghề, giải quyết việc làm..., tạo điều kiện tốt nhất để nạn nhân tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp sẵn có.
Các sở, ngành, đơn vị phối hợp tổ chức khảo sát, thống kê số nạn nhân bị mua bán trở về nhằm thực hiện các quy trình hỗ trợ phù hợp, bảo đảm nguyên tắc kịp thời, chính xác, an toàn, bảo mật thông tin, bảo hộ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân theo quy định của pháp luật.
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; thực hiện lồng ghép nội dung phòng ngừa mua bán người vào chương trình phòng chống tội  phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ và các chương trình khác về phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, biểu dương các cơ quan, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả.
Tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng trong công tác xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.
Ảnh minh họa
Tỉnh cũng sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị…, đảm bảo cho công tác hỗ trợ nạn nhân được tiếp nhận vào Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp của tỉnh nhằm đáp ứng khả năng cung ứng các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân.
Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho gười thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân tại các địa phương.
Huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.
Trong quá trình tổ chức thực hiện các giải pháp, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở  Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác về mua bán người, hướng dẫn công tác tiếp nhận nạn nhân và hỗ trợ ban đầu tại Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp, tổ chức quy trình chuyển tuyến hoặc đưa nạn nhân về nơi cư trú nếu nạn nhân có nhu cầu.
Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về ; phối hợp tổ chức tuyên truyền nhằm giảm thiểu nạn buôn bán người trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới, tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xử lý nghiêm các sai phạm.
Giao Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp của tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe ban đầu và tổ chức bàn giao nạn nhân (nếu có) về địa phương và gia đình theo quy định.
UBND các huyện, thành phố có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2023 của địa phương; bố trí kinh phí thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; chỉ đạo các phòng, ban, các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên địa bàn.
Hướng dẫn, kiểm tra các xã, phường, thị trấn trong công tác phát hiện, lập hồ sơ tiếp nhận nạn nhân tại địa phương và công tác tư vấn, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm cho nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Tổ chức tiếp nhận nạn nhân, lập hồ sơ và đưa nạn nhân đến các cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp, thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân và người nhà của họ nếu nạn nhân có nhu cầu; lập hồ sơ ban đầu đề nghị hỗ trợ, phối hợp với UBMTTQ xã, Hội phụ nữ xã, các tổ chức, cá nhân tạo điều kiện tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm…giúp họ hòa nhập cộng đồng./.
Mỹ Hạnh