Lao động
Cục Việc làm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
06:30 PM 04/07/2019
(LĐXH) – Ngày 4/7/2019, Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã tổ chức sơ kết về công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng trong thời gian tới… Có khoảng trên 30 nhà báo của gần 20 cơ quan báo chí tham dự. Đồng chí, Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, chủ trì hội nghị…
Đồng chí Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm chủ trì hội nghị
Trên cơ sở các nhiệm vụ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao, năm 2019, hoạt động tuyên truyền về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Việc làm. Thông qua các hình thức truyền thông đa dạng như truyền hình, phát thnh, báo viết, báo mạng… với nhiều chương trình, phóng sự, bài viết chuyên sâu, bài viết phản ánh, phỏng vấn, hỏi đáp chính sách về quy định pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Việc làm, rộng khắp từ trung ương đến địa phương đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội…
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số tồn tại nhất định như chưa mang tính trọng tâm, trọng điểm, độ bao phủ chưa cao. Đặc biệt, chưa khai thác sâu về những vấn đề cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân về tạo và tự tạo việc làm; lồng nghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương gắn với tạo việc làm; quản trị thị trường lao động, quản lý lực lượng lao động, định hướng phát triển nguồn nhân lực, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay giải quyết việc làm, nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp…
Đại diện các cơ quan báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại trên với quan điểm tích cực là nâng cao nhận thức xã hội về ý nghĩa, vai trò của việc làm đối với từng cá nhân cũng như xã hội, hướng tới việc làm có chất lượng cao, duy trì việc làm, thu nhập ổn định và hạn chế thất nghiệp…
T.S Trần Ngọc Diễn - Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội chia sẻ về vai trò của báo chí
Về quan điểm này, T.S Trần Ngọc Diễn, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội chia sẻ: “Việc làm có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển, có ý nghĩa sống còn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây vừa là mục tiêu vừa là động lực cho phát triển con người và xã hội một cách bền vững nhất. Cả nước hiện có hơn 800 cơ quan báo chí, trong đó có hơn 700 cơ quan báo chí in với trên 1.000 ấn phẩm cùng với đó là hàng trăm báo, tạp chí điện tử, hàng ngàn trang thông tin điện tử tổng hợp đã tạo nên sức lan tỏa vô cùng lớn… Có thể nói, thời gian qua, Cục Việc làm đã có những định hướng và quan điểm đúng đắn trong công tác truyền thông. Đặc biệt, Cục đã chủ động phối hợp cùng nhiều cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài với nhiều hình thức như: hội nghị tuyên truyền tại các địa phương và các tập đoàn, sách hỏi đáp, sách chỉ mục, tờ rơi, đối thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và việc làm; tổ chức các hội nghị tuyên truyền báo chí tại miền Bắc và miền Nam... đã truyên truyền và nâng cao nhận thức cho các đối tượng, nhất là người lao động, người sử dụng lao động khi thực hiện chính sách mới liên quan đến lao động – việc làm… Để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tiếp theo, về phía Cục và các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong việc cung cấp cũng như xử lý thông tin nhằm đảm bảo tính khách quan và đại chúng. Bố trí nguồn kinh phí hợp lý để hỗ trợ các cơ quan báo chí duy trì thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về việc làm; tổ chức chiến dịch truyền thông về việc làm, lập nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng…”
Đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Cục Việc làm
Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm đã ghi nhận và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện công tác truyền thông, đồng thời nhấn mạnh: “Thời gian qua, công tác truyền thông về lĩnh lao động – việc làm đã được đẩy mạnh với vai trò nổi bật của các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên hầu hết các loại hình báo chí. Thông qua đó, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về các chính sách giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động, bảo hiểm thất nghiệp đã được nâng lên, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu về lao động - việc làm trên cả nước. Với lợi thế của mình, thời gian tới, báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham mưu cho các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạch định chính sách cũng như định hướng người lao động tìm được công việc theo mong muốn; biết cách lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực, sức khỏe, trình độ của mình, cảnh báo những tiêu cực, sai trái trong quá trình triển khai thực hiện những chính sách, mô hình liên quan đến lao động - việc làm...”./.
Nguyễn Hoàng Minh Quân