Lao động
Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
08:44 AM 08/02/2021
(LĐXHH)- Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 5/2/2021 về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030.
Chương trình nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trong nước với thị trường lao động của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Mục tiêu cụ thể là tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động; tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 35 -40% vào năm 2030; chỉ số Lao động có kiến thức chuyên môn trong Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 60 nước đứng đầu vào năm 2025 vào thuộc nhóm 55 nước đứng đầu vào năm 2030; tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% năm 2025 và 90% năm 2030; phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vưc thành thị dưới 4%, tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 dưới 30% và đến năm 2030 dưới 20%, tốc độ tăng năng suất lao động hàng năm đạt tối thiểu 6,5%/năm; phấn đấu giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%...

Ký kết bàn giao Dự án Phát triển mạng thông tin dịch vụ việc làm giữa Bộ Lao động – TBXH Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 45% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động vào năm 2025 và chiếm khoảng 5% vào năm 2030.
Đầu tư, phát triển giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liện thông giữa các hệ thống thông tin. Cụ thể, đến năm 2025 có 80% và đến năm 2030 có 80% học sinh, sinh viên tốt nghiệp THPT được hướng nghiệp; năm 2025 có 40% và năm 2030 có 45% lao động được hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm. Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa, giữ liệu được liên thông giữa các vùng trên toàn quốc và mở rộng kết nối với các nước trong khu vực Asean, đặc biệt tại một số nước là thị trường lao động chính của Việt Nam vào năm 2030…
Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại; hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động; hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm; hỗ trợ kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các thị trường lao động đặc thù; nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động.
Trong đó, về nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động, sẽ tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức và quản lý nhà nước về việc làm và thị trường lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị việc làm và thị trường lao động theo hướng thống nhất, rõ ràng về chức năng nhiệm vụ và cơ chế phối hợp.
Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, quan hệ lao động và trách nhiệm, lợi ích của các đối tác xã hội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm quy định pháp luật về lao động, đặc biệt về ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ an sinh xã hội khác cho người lao động; xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá phát triển thị trường lao động, việc làm và thu nhập theo hướng so sánh trong khu vực và trên thế giới; đánh giá về chênh lệch trong mức độ phát triển thị trường lao động, khả năng tạo việc làm, thu nhập giữa các tỉnh, các vùng của Việt Nam…
Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động – TBXH chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Chương trình. Hoàn thiện các quy định pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội trên cơ sở rà soát, đánh giá sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ tạo việc làm, khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp tham gia vào đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
Bộ Lao động – TBXH xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá phát triển thị trường lao động, việc làm và thu nhập; xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mới cho người lao động. Phát triển hệ thống chứng nhận nghề, kỹ năng nghề và tổ chức đánh giá kỹ năng của người lao động phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ trì xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung – cầu lao động…

Chí Tâm