Lao động
Lao động phi chính thức bị “lãng quên” trong chính sách về việc làm, bảo hiểm Lao động phi chính thức bị “lãng quên” trong chính sách về việc làm, bảo hiểm
(LĐXH)- Lao động phi chính thức thực sự là đối tượng bị lãng quên trong chính sách về việc làm, bảo hiểm.; thể hiện sự bất bình đẳng trong giữa hai nhóm lao động.
2 3 4 5 6 7 8