Lao động
Trợ cấp mất việc làm ít nhất bằng 2 tháng tiền lương Trợ cấp mất việc làm ít nhất bằng 2 tháng tiền lương
Theo quy định, khi người lao động làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên bị mất việc làm theo Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có ...
2 3 4 5 6 7 8