Nghiên cứu - trao đổi
Phát động phong trào thi đua Ngành Lao động – TBXH năm 2019
03:49 PM 25/01/2019
(LĐXH)- Tại Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 ngành Lao động – TBXH được vào ngày 24/1/2019, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH đã phát động phong trào thi đua năm 2019 trong toàn ngành.
Sau đây là những nội dung chính:
Năm 2018, nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực, có tiến bộ so với cùng kỳ năm 2017; đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Bộ đã đề ra trong Chương trình công tác.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu chứng kết lễ giao ước thi đua giữa
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Lao động – TBXH và Công đoàn Bộ
Theo đó, năm 2018, là năm thứ ba liên tiếp Bộ Lao động – TBXH tiếp tục hoàn thành 100% kế hoạch trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trình 11/11 đề án); trình 25 đề án phát sinh ngoài Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành trong hạn 157/157 nhiệm vụ (đạt 100%) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ.
Việc làm cho người lao động được giải quyết ngày càng nhiều hơn (trên 1,6 triệu người, đạt 103% kế hoạch); chất lượng và hiệu quả dạy nghề ngày càng được nâng lên (tuyển sinh đạt trên 2,2 triệu người, đạt 100,5% kế hoạch); giảm nghèo đạt kết quả tích cực (tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 5,35% - giảm 1,35% so với cuối năm 2017). Chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đặc biệt, Bộ cùng với Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ đưa ra các quyết sách đột phá, sáng tạo cùng với cách làm quyết liệt giải quyết vấn đề khó khăn nhất, phức tạp nhất là giải quyết hồ sơ tồn động người có công… Đến nay, chúng ta đã xem xét, rà soát gần 6.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó xác nhận gần 2.000 liệt sĩ, phần lớn hy sinh trong thời kỳ chống Pháp, có người đã hy sinh 70, 80 năm. Xác nhận trên 2.800 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh… Bên cạnh đó, an sinh xã hội được đảm bảo; bình đẳng giới ngày càng có chuyển biến tiến bộ; công tác cai nghiện, phục hồi phòng chống ma túy, mại dâm xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả...
Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020). Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với phương châm hành động của Chính phủ đã đề ra là Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, toàn ngành Lao động - TBXH phải nỗ lực hơn nữa với quyết tâm cao nhất, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2018; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019 và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhà nước từ Trung ương đến cơ sở… Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, nhất là các yêu cầu đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, công tác dự báo thị trường lao động việc làm, giải quyết thất nghiệp... đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm và sáng tạo hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát động phong trào thi đua năm 2019 trong toàn ngành Lao động - TBXH
Với phương châm hành động toàn Ngành Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, hưởng ứng phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phát huy tinh thần tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ của ngành đã đề ra năm 2019. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện tốt các nội dung sau:
Thứ nhất: Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019.
Thứ hai: Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, của từng đơn vị. Lựa chọn nhiệm vụ còn khó khăn, cần đột phá để phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.
Thứ ba: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát động các phong trào thi đua nhằm tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, đoàn kết trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Thứ tư: Khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Thứ năm: Các tổ chức đoàn thể trong ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo.
Thứ sáu: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm sáng tạo, những tấm gương “người tốt, việc tốt”. Các cơ quan báo chí của Bộ mở chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, gương các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa.
Năm 2019, nhiệm vụ của ngành rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phải nỗ lực cao hơn nữa với quyết tâm, cách làm mới. Tôi mong muốn từng cán bộ, đảng viên với tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả với nỗ lực nhiều hơn, với quyết tâm cao hơn, sáng tạo hơn để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt thực hiện tốt phương châm hành động mà Chính phủ đã đề ra Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.
Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó./.