Nghiên cứu - trao đổi
Ngành Lao động – TBXH Hà Tĩnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
10:03 AM 28/02/2019
(LĐXH)- Năm 2018, ngành Lao động - TBXH Hà Tĩnh thường xuyên phát động các phong trào thi đua thiết thực trong toàn ngành gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Đặc biệt, phong trào thi đua xây dựng “người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, phong trào “chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… đã tạo động lực thi đua sôi nổi trong công chức, viên chức, người lao động trong ngành Lao động – TBXH Hà Tĩnh.
Kết quả cụ thể là, ngành Lao động – TBXH Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, chính sách trên các lĩnh vực. Năm 2018, Sở đã trình HĐND tỉnh ban hành 2 Nghị quyết (Nghị quyết 97/2018/NQ-HĐND về định mức phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo; Nghị quyết 98/2018/NQ-HĐND về quy hoạch hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030); tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 quyết định quy phạm pháp luật và 119 kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trên các lĩnh vực về lao động, người có công và xã hội.
Trong năm, Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm cho trên 24.000 người, trong đó xuất khẩu lao động tiếp tục đạt kết quả cao với gần 9.000 người đi làm việc ở nước ngoài, đứng thứ 3 cả nước (sau Nghệ An, Thanh Hóa); tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các doanh nghiệp hoạt động tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động; triển khai cập nhật thông tin cung cầu lao động và phân cấp cho cấp xã khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cung cầu lao động.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Quốc Khánh 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị thi đua do ngành Lao động - TBXH Hà Tĩnh tổ chức
Công tác giáo dục nghề nghiệp được nâng cao cả về quy mô và chất lượng, đồng thời quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng. Trong năm, tổ chức đào tạo nghề gần 29.000 người, trong đó tuyển mới gần 19.000 người.
Chính sách ưu đãi đối với người có công thực hiện kịp thời, nhất là đã tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, khiếu kiện kéo dài; triển khai tốt các hoạt động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ và 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" tiếp tục được toàn xã hội quan tâm, thu Quỹ các cấp đạt trên 6,4 tỷ đồng, qua đó kịp thời hỗ trợ nhà ở, tặng sổ tiết kiệm cho người có công…; chi trả trợ cấp đúng, đủ, kịp thời cho trên 110.000 người có công, trong đó trên 44.000 người hưởng trợ cấp thường xuyên và các chính sách khác tổng kinh phí trên 1.103 tỷ đồng. Đời sống người có công được cải thiện và nâng cao, có 98% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sông nơi cư trú.
Chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 35/NQ-HĐND và Kế hoạch số 26/KH- UBND của UBND tỉnh được tập trung thực hiện; trong năm đã thực hiện đánh giá giữa kỳ chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư mới; xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,92%, hộ cận nghèo còn 6,57%.
Chính sách bảo trợ xã hội tiếp tục quan tâm, chi trả trợ cấp trên 69.000 đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện đảm bảo kịp thời; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục đầu tư cả công sức, phương tiện, nguồn lực kinh phí; chỉ đạo triển khai đồng đều các tiêu chí thuộc ngành phụ trách; lồng ghép, hỗ trợ đỡ đầu các xã đạt trên 3,4 tỷ đồng, trong đó năm 2019 là 214 triệu đồng. Đến nay 2/3 xã (Kỳ Lâm, Cương Gián) do Sở đã đầu đã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thạch Lạc phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019.
Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT từng bước tạo bước đột phá trong chỉ đạo, điều hành phục vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành. Chỉ số xếp hạng về CCHC, ứng dụng CNTT đều tăng so với năm 2017; năm 2018, Sở hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch KT- XH của tỉnh, hoàn thành 116 đầu việc tỉnh giao (đạt 100%); các TTHC được giải quyết kịp thời với trên 13.000 thủ tục, trong đó tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,8%. Ứng dụng, sử dụng 20 phần mềm về CNTT, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 708 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Tổ chức bộ máy từ sở đến các đơn vị trực thuộc tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao năng lực tham mưu, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công chức được chăm lo, ngày càng được nâng cao.
Các nội quy, quy chế thực hiện đồng bộ, dân chủ cơ sở được tăng cường, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức cơ quan Sở và toàn ngành trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm công tác thi đua khen thưởng, dân chủ, khách quan, thực chất, xem đây là động lực quan trọng để cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành phấn đấu, cống hiến, trưởng thành; cơ quan Sở được UBND thành phố công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa, UBND tỉnh công nhận cơ quan đảm bảo an ninh trật tự.
Đại diện các Sở, ngành ký giao ước thi đua năm 2019
Với những thành tích, kết quả đạt được, năm 2018, Sở Lao động - TBXH được UBND tỉnh tặng Bằng khen tổng kết 5 năm thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Lao động - TBXH tặng Bằng khen về thực hiện nhiệm vụ, hàng chục tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Lao động- TBXH khen thưởng.
Năm 2019, năm quyết định thành công thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; quán triệt các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Với phương châm hành động “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Lao động - TBXH đoàn kết, sáng tạo, trung thành, tận tụy, ý thức, trách nhiệm”, toàn ngành xác định nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo năm 2019 là: Tiếp tục tham mưu thể chế hóa các văn bản chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thực hiện tốt các chính sách pháp luật lao động; nâng cao chất lượng GDNN, tạo việc làm, làm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đây vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, quan tâm chăm sóc đời sống cho người có công, đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em, thực hiện chính sách đối vời người tàn tật; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội,đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Sở Lao động - TBXH đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, ban hành Kế hoạch thi đua và Chương trình công tác, hướng dẫn các phòng, đơn vị tổ chức các hoạt động; tạo khí thế, động lực, phát huy vai trò, tinh thần, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; phấn đấu năm 2019 giải quyết việc làm 23.500 người (XKLĐ 8.500 người), tuyển mới dạy nghề 18.700 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 65%, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6%, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án, chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội.

Chí Tâm