Một số ý kiến về áp dụng pháp luật lao động trong giải quyết các tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động Một số ý kiến về áp dụng pháp luật lao động trong giải quyết các tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động
(LĐXH) - Hợp đồng lao động (HĐLĐ) có giá trị đặc biệt quan trọng trong quá trình thiết lập mối quan hệ lao động (QHLĐ). Sau khi tự nguyện giao kết HĐLĐ, giữa các bên t...
2 3 4 5 6 7 8