Cơ quan nào quản lý Nhà nước về dạy nghề? Cơ quan nào quản lý Nhà nước về dạy nghề?
Sắp tới chắc chắn Chính phủ sẽ phân công một cơ quan thay mặt Chính phủ quản lý nhà nước về dạy nghề. Do vậy xin được trao đổi một vài ý kiến.
2 3 4 5 6 7 8