An sinh xã hội và lao động – việc làm trong Hiến pháp năm 2013 An sinh xã hội và lao động – việc làm trong Hiến pháp năm 2013
(LĐXH)- Hiến pháp năm 2013 đã đề cao quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó có quyền được bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời đối tượng chính s...
2 3 4 5 6 7 8