Xã hội
Ghi nhận kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục, lao động việc làm ở Bắc Giang
10:21 AM 20/12/2018
(LĐXH)-Thực hiện bình đẳng giới là chủ trương lớn của Đảng và chính sách xã hội quan trọng của quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế. Mục tiêu của bình đẳng giới nhằm đạt được sự bình đẳng thực sự giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện công bằng xã hội, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.
Thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều chính sách, chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động ban hành kế hoạch, đề án phù hợp với công tác phụ nữ; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia lĩnh vực chính trị để phát huy trí tuệ, khả năng và khẳng định vị trí của mình trong xã hội.
Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, một trong những ngành có nhiều nữ cán bộ, giáo viên, để triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong ngành thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước” và các văn bản, chính sách liên quan. Bên cạnh đó, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành đã lồng ghép các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới vào xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học và trong chiến lược phát triển của ngành những năm tiếp theo; thường xuyên kiện toàn, củng cố về công tác tổ chức khi có sự thay đổi về nhân sự. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kiện toàn, duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Ban một cách hiệu quả.
Tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới năm 2018 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức
Song song với đó, Ban Vì sự tiến bộ ngành Giáo dục chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, lồng ghép các nội dung thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với việc tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động đối với phụ nữ như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các hoạt động lồng ghép giới trong giáo dục và đào tạo được chú trọng triển khai thông qua việc lồng ghép giới và bình đẳng giới vào các môn học như giáo dục công dân, sinh học và các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống ở mọi cấp học, phòng chống tội phạm trẻ em, nhất là trẻ em gái; đưa nội dung về bình đẳng giới vào các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên... Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ trong ngành Giáo dục  tham gia lãnh đạo các đơn vị luôn được duy trì cao, như: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng thuộc Sở có 9 nữ/27 cán bộ quản lý (tỷ lệ 33,3%); Phòng Giáo dục và Đào tạo: cán bộ quản lý phòng có 10 nữ/37 cán bộ quản lý (tỷ lệ 27%), cán bộ quản lý các trường mầm non có 794 nữ/801 cán bộ quản lý (tỷ lệ 99,1%), cán bộ quản lý các trường tiểu học có 315 nữ/665 cán bộ quản lý (tỷ lệ 47,4%)...
Để triển khai quyền bình đẳng giới của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, lao động, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều chính sách và chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình, chính sách việc làm và giảm nghèo để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn và các ngành liên quan tích cực giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động cho lao động nữ. Hiện nay, tỷ lệ nữ trong tỉnh được tạo việc làm mới đảm bảo đạt 50,71% trong tổng số người được tạo việc làm mới, đạt 126,7% kế hoạch; tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 25,5%.  
Có thể khẳng định rằng, công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, giáo dục đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 kịp thời, góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được các cấp chính quyền, các sở, ban ngành quan tâm, đẩy mạnh trong các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về lĩnh vực này. Nhận thức của người dân về bình đẳng giới được nâng lên rõ rệt, phụ nữ có nhiều cơ hội và bình đẳng với nam giới để nâng cao trình độ, tìm kiếm việc làm, chăm sóc sức khoẻ, hưởng thụ các dịch vụ văn hoá, thể thao.
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang phấn đấu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Cụ thể, hàng năm, trong tổng số người được tạo việc làm mới bảo đảm ít nhất 40% cho mỗi giới; Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 35%; Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 50%; Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và nguồn tín dụng chính thức đạt 100%; Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị đối với lao động nữ xuống dưới 5%.
Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tỉnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực này. Phấn đấu tăng tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt ngang bằng với nam (98%), trong đó tỷ lệ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đạt 94%; người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%. Tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt 50%; Tỷ lệ nữ tiến sỹ đạt 25% (so với tổng số người có cùng trình độ).
Hồng Phượng