Lao động
Hỗ trợ đến 30% mức đóng đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện Hỗ trợ đến 30% mức đóng đối với người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện
(LĐXH) - Đó là nội dung của dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng...
1 2 3 4 5 6 7