Lao động
Cần chăm lo ý thức an toàn, vệ sinh lao động cho mọi tầng lớp nhân dân Cần chăm lo ý thức an toàn, vệ sinh lao động cho mọi tầng lớp nhân dân
(LĐXH) - Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (AT - VSLĐ) là trách nhiệm và nghĩa vụ không chỉ có người sử dụng lao động mà cả người lao động, nhằm bảo vệ tính mạng,...
1 2 3 4 5 6 7