Lao động
Gần 10.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 8 năm 2017 Gần 10.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 8 năm 2017
(LĐXH)- Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 08 năm 2017 là 9.989 lao động.
3 4 5 6 7 8 9