Xã hội
11% phụ nữ ở Việt Nam kết hôn trước tuổi luật pháp cho phép 11% phụ nữ ở Việt Nam kết hôn trước tuổi luật pháp cho phép
Đó là thông tin đưa ra tại Hội thảo quốc gia về Phòng ngừa, Chấm dứt Tảo hôn và Kết hôn Trẻ em do Uỷ ban Dân tộc phối hợp với UN Women, UNICEF và UNFPA, các tổ chức ph...
1 2 3 4 5 6 7