Lao động
Bắc Giang: Hiệu quả từ hoạt động vay vốn tạo việc làm cho người lao động Bắc Giang: Hiệu quả từ hoạt động vay vốn tạo việc làm cho người lao động
Từ nguồn quỹ quốc gia về việc làm, nhiều lao động nông thôn tại tỉnh Bắc Giang được tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi. Trên cơ sở đó, họ có điều kiện xây dựng, mở r...
1 2 3 4 5 6 7