Kinh tế
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực hải quan cho người khai hải quan, doanh nghiệp
10:29 AM 21/07/2022
(LĐXH) Ngày 30/6/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan theo Quyết định số 1243/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Quy chế này thay thế Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế và Quyết định số 2363/QĐ-TCHQ ngày 03/7/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế của cơ quan Hải quan.
Quy chế gồm một số nội dung cơ bản sau:
- Mục đích của Quy chế là cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đến công chức, viên chức Hải quan; người khai hải quan, người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải để nắm bắt và thực thi có hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL về hải quan.
- Giúp cho người khai hải quan, doanh nghiệp nắm bắt các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật thuế và pháp luật có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi để người khai hải quan, doanh nghiệp nâng cao tính tự giác tuân thủ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
- Thống nhất và chuẩn hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này tại các đơn vị trong ngành Hải quan.
Doanh nghiệp làm thủ tục khai hải quan
- Về đối tượng áp dụng: Quy chế quy định việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức hải quan và nội dung về hỗ trợ pháp lý cho đối tượng là người khai hải quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải.
 Về phạm vi văn bản tuyên truyền và đối tượng tuyên truyền là pháp luật trong lĩnh vực hải quan, bao gồm: pháp luật về hải quan, pháp luật thuế và pháp luật có liên quan.
Đối tượng cung cấp là tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải.
Về yêu cầu của công tác tuyên truyền: Phải được thực hiện chủ động, thường xuyên hoặc theo kế hoạch, có quy mô và hệ thống, thống nhất từ cơ quan Tổng cục Hải quan đến Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Cục Hải quan tỉnh, thành phố), các Chi cục Hải quan và tương đương.
- Phải đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hóa, cung cấp đầy đủ các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật thuế và pháp luật có liên quan cho công chức hải quan, người khai hải quan, doanh nghiệp thực hiện, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan.
- Trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền phải đầy đủ, đồng bộ tại các cấp Hải quan tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền.
- Cán bộ, công chức thực hiện công tác tuyên truyền phải đáp ứng điều kiện nhất định như: phải là người nắm vững pháp luật về hải quan, pháp luật thuế, quy trình thủ tục hải quan, nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và các quy định khác có liên quan; có kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết trình và có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao.
Khi tiếp xúc với người khai hải quan, doanh nghiệp, công chức hải quan phải mặc trang chế phục theo đúng quy định, có thái độ lịch sự, tôn trọng và sẵn sàng hỗ trợ người khai hải quan, doanh nghiệp.
- Yêu cầu về việc công khai số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan trên Website của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, và niêm yết tại địa điểm làm thủ tục hải quan. 
- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, sử dụng đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng theo  đúng quy định tại Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.
- Về hình thức tuyên truyền, Quy chế quy định 11 hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp, gồm: Bằng văn bản; Trực tiếp tại cơ quan Hải quan; qua điện thoại; tại trụ sở người khai hải quan, doanh nghiệp; Thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham vấn; Hội nghị đối thoại; Trên trang thông tin điện tử của cơ quan Hải quan; qua báo chí; Phát hành tờ rơi, ấn phẩm; Điều tra, khảo sát nhu cầu tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp và một số hình thức khác.
Về việc tuyên truyền các văn bản QPPL
Đối với văn bản QPPL về hải quan: Để đảm bảo nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật ngay từ khi văn bản được dự thảo lấy ý kiến cho đến khi ban hành, đồng thời tạo thuận lợi cho cán bộ công chức hải quan toàn ngành, người khai hải quan thuận tiện trong việc tiếp cận nội dung văn bản, dự thảo bổ sung quy định trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, theo đó:
- Đối với dự thảo văn bản đang trong quá trình soạn thảo, gửi lấy ý kiến: thực hiện biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung mới của dự thảo văn bản, viết bài phân tích, nghiên cứu chuyên sâu đăng trên Báo Hải quan điện tử, Website của Tổng cục Hải quan, các báo, tạp chí khác.
- Đối với văn bản QPPL đã ban hành:
+ Cơ quan Hải quan soạn thảo và đăng tải đề cương giới thiệu nội dung mới của văn bản trên Website của Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan điện tử.
+ Thực hiện bài giảng trực tuyến, giới thiệu nội dung mới của văn bản và đăng tải trên trang Website của Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan điện tử.
- Đối với văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan đã ban hành: soạn thảo đề cương giới thiệu nội dung mới liên quan đến lĩnh vực hải quan, đăng tải đề cương giới thiệu nội dung mới của văn bản trên Website của Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan điện tử.
Về hoạt động tuyên truyền
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật, Quy chế bổ sung quy định về việc: tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn theo hình thức trực tuyến trong trường hợp không thể tổ chức trực tiếp; bài giảng trực tuyến và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức trực tuyến.
- Phát trực tuyến nội dung, chương trình Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan Hải quan hoặc phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, Đài truyền hình, Cổng thông tin điện tử tại địa phương để phát trực tiếp hội nghị trên kênh thông tin đại chúng tại địa phương.
Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền trong thời gian Ngày Pháp luật
Trên cơ sở quy định tại Quyết định 72/QĐ-BTC, Quy chế đã quy định một số nội dung Tổ chức triển khai các hoạt động trong thời gian triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày pháp luật tài chính và Ngày pháp luật Hải quan. Trong đó:
- Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày pháp luật tài chính: thực hiện theo kế hoạch hàng năm của Bộ Tài chính;
- Ngày pháp luật Hải quan: Lấy ngày truyền thống ngành Hải quan (10/9) hàng năm làm Ngày Pháp luật ngành hải quan để tổ chức các hoạt động trọng tâm về phổ biến, tuyên truyền pháp luật./.
PV