Xã hội
Yên Bái: Tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH
09:36 AM 23/04/2019
Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 144/CTr-TU của Tỉnh ủy Yên Bái, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện với mục tiêu phấn đấu hết năm 2019 có khoảng 15,6% lực lượng lao động tham gia BHXH. Trong đó số tham gia BHXH tự nguyện khoảng 1,6%. Phấn đấu có khoảng 11,2 % lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN.
Mục tiêu chung của kế hoạch là nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa phương. Tổ chức thực hiện đúng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia; đồng thời cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý và thủ tục giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện; góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và vật tư y tế trong KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giám sát việc thực hiện Luật BHXH, luật BHYT, luật việc làm, Luật Vệ sinh an toàn lao động tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở KCB. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến các cấp, các ngành, người lao động và nhân dân.
Các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái
Mục tiêu cụ thể là phấn đấu hết năm 2019, có khoảng 15,6% lực lượng lao động tham gia BHXH. Trong đó số tham gia BHXH tự nguyện khoảng 1,6%. Phấn đấu có khoảng 11,2 % lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Phấn đấu hoàn thành sớm và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2019, dự ước cụ thể: Thu BHXH, BHYT, BHTN: 1.514.488 triệu đồng. (Trong đó: Thu BHYT: 707.509 triệu đồng; Thu BHXH bắt buộc: 744.196 triệu đồng; Thu BHXH tự nguyện: 17.000 triệu đồng; Thu BHTN: 45.783 triệu đồng. Phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện: 61.000 người. (Trong đó: BHYT: 788.000 người; BHXH bắt buộc: 55.000 người; BHXH tự nguyện: 6.000 người; BHTN: 43.000 người).
Để đạt được các mục tiêu trên BHXH tỉnh đã để ra các giải pháp cụ thể như tập trung triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, các Bộ ngành liên quan đến các lĩnh vực công tác đến toàn thể cán bộ CCVC trong ngành. Tổ chức triển khai đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ trong đó: Giao chỉ tiêu kế hoạch thu - chi, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cụ thể cho BHXH cấp huyện và phòng chức năng; tăng cường các giải pháp thu nợ và mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình quyết tâm phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.
Tập trung rà soát, bổ sung dữ liệu hộ gia đình để kịp thời cấp thẻ BHYT cho người tham gia. Tổ chức thực hiện tốt công tác cấp, quản lý phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT và kịp thời triển khai việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.
Tổ chức quản lý tốt các nguồn thu - chi theo đúng quy định; Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia. Phối hợp với ngành Bưu điện chi trả kịp thời chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng thụ hưởng, nhất là chi trả trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện giải quyết chế độ BHXH, BHYT theo quy định mới nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Nghiên cứu kỹ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 và Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế và các văn bản liên quan để tổ chức thực hiện đảm bảo quyền cho người KCB BHYT. Tăng cường công tác giám định BHYT tập trung tại các cơ sở KCB theo quy định của BHXH Việt Nam. Tích cực phối hợp với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện chi phí bất hợp lý. Kiên quyết từ chối thanh toán đối với các cơ sở KCB BHYT có biểu hiện trục lợi quỹ BHYT. Tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá việc chỉ định và thống kê thanh toán các DVKT để phát hiện những bất cập, sai sót, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam có hướng khắc phục.
Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch BHXH Việt Nam phê duyệt đảm bảo số và chất lượng; tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT. Tiếp nhận và phối hợp với các ngành chức năng liên quan để giải quyết xử lý nhanh chóng, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).
Bên cạnh đó, BHXH tỉnh giao cho các phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị, chỉ tiêu giao dịch điện tử hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2019. Tổ chức thực hiện thu và quản lý các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu năm 2019 đạt 100% kế hoạch thu.
Xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, phấn đấu hết năm 2019 tỉ lệ đọng toàn tỉnh còn khoảng 0,8% so với tổng số phải thu. Tăng cường phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức tuyên truyền đến các nhóm đối tượng. Phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với phòng Khai thác & Thu nợ tham mưu cho lãnh đạo BHXH tỉnh ban hành văn bản kiểm tra tình hình lao động chưa tham gia BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHXH. Phối hợp với Văn phòng và các ngành liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu trực tiếp làm báo cáo viên tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT khi các ngành phối hợp tổ chức hội nghị.
Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo BHXH tỉnh các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong phát triển đối tượng, mở rộng diện bao phủ BHXH, phát triển số lao động tham gia BHXH khu vực phi chính thức; sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai thực hiện hệ thống BHXH đa tầng, tiến tới BHXH toàn dân. Tham mưu, đề xuất các giải pháp trong ngắn hạn và dài hạn tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ và các mục tiêu đã đề ra trong năm 2019 và lộ trình đến 2020./.
PV