Giáo dục - Nghề nghiệp
Yên Bái đổi mới phương pháp phổ biến pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
03:30 PM 06/10/2021
(LĐXH)- Yên Bái xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022-2027” của UBND tỉnh Yên Bái, tỉnh xác định đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề.
Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp làm căn cứ chỉnh sửa, hoàn thiện các bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Đặc biệt, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả.
Một buổi học lý thuyết của sinh viên cơ sở giáo dục ở Yên Bái
Cụ thể, đổi mới phương thức, hình thức giảng dạy môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập; xây dựng giáo trình, bài giảng theo hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.
Tổ chức “Ngày pháp luật”; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định, cuộc thi Olympic luật cho người học; tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật giỏi. Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua các ngày hội, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp, thiết thực nhằm thu hút sự tham gia của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tham quan, học tập thực tế về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật tham gia xây dựng các tiểu phẩm, phóng sự, câu chuyện giải quyết tình huống pháp luật mang ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật liên quan đến việc học tập, giảng dạy, công việc của các nhóm đối tượng góp phần làm đa dạng, phong phú môi trường nghiên cứu, học tập trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Xây dựng nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả về phổ biến, giáo dục pháp luật; tùy điều kiện của địa phương, đơn vị và đối tượng cụ thể để tổ chức triển khai xây dựng các mô hình mới, áp dụng sáng tạo, linh hoạt ở cơ quan, đơn vị mình như: Thành lập các câu lạc bộ pháp luật, phòng chống ma túy, mại dâm; hòm thư tố giác tội phạm; đội xung kích phản ứng nhanh giữ gìn an ninh trật tự... nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng.
Giao nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý cho một đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, gia đình người học về chính sách, quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp.
Ký kết cơ chế phối hợp giữa trường cao đẳng, trường trung cấp với cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động được học tập, trải nghiệm thực tế, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật L trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử nội bộ của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bên cạnh đó, tổ chức vinh danh, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có sáng kiến, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nhân rộng các mô hình tiêu biểu về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên.
Cũng theo Kế hoạch đề ra, giai đoạn 2022-2027, Yên Bái đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào kế hoạch năm học, khóa học (gồm chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với khóa mới và chương trình sinh hoạt chính trị bổ sung đối với khoa đang học). Xác định việc hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Đồng thời, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Giai đoạn này, tỉnh phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biển, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật./.
Mai Hồng