Lao động
Xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững ở huyện Yên Minh
03:09 PM 23/12/2019
(LĐXH)- Những năm qua, huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) đã xác định công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) sẽ góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong ngành công nghiệp.
Huyện vùng cao Yên Minh nằm trong số 62 huyện nghèo của cả nước được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a. Xuất phát điểm kinh tế thấp, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, điều kiện canh tác không thuận lợi, kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn thiếu đồng bộ. Trong đó, nguồn vốn đầu tư của Nhà nước hàng năm còn hạn hẹp, chưa đáp ứng với nhu cầu thực tiễn phát triển của địa phương. Mặt khác, đời sống của đại bộ phận nhân dân các dân tộc trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao.
Những năm trước đây do nhận thức về XKLĐ của một số cấp ủy, chính quyền ở huyện Yên Minh còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đến công tác XKLĐ, đặc biệt là chưa xác định rõ XKLĐ là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội nên chưa tập trung chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động người lao động tham gia XKLĐ chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú nên chưa thay đổi được nhận thức của người dân về vai trò, lợi ích mà XKLĐ mang lại.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang tổ chức Hội trợ việc làm cho người lao động ở các huyện 30a
Trước tình hình đó, UBND huyện Yên Minh đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác XKLĐ đến các xã, thị trấn. Phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về XKLĐ; giới thiệu, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác động tích cực của XKLĐ đối với vấn đề việc làm, giảm nghèo cũng như tuyên dương, nhân rộng các điển hình tốt về XKLĐ; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp XKLĐ có uy tín đến tư vấn, tuyển chọn lao động...
Bà Phan Thị Minh, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, nhận xét: Trong 4 năm qua, công tác giảm nghèo đã được các cấp, các ngành trong huyện đã tập trung huy động nhiều nguồn lực và giải pháp cho chương trình giảm nghèo như: huy động vốn, phương tiện sản xuất, phân công cán bộ, đảng viên, hội viên nhận đỡ đầu hộ nghèo; triển khai các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bình quân mỗi năm giảm nghèo được từ 6% trở lên; hộ nghèo không có khả năng tự cải thiện nhà ở được hỗ trợ xóa nhà tạm đạt 96%; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng lên 1,54 lần so với năm 2017… Đối với chương trình XKLĐ, nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, công tác XKLĐ đã có nhiều khởi sắc; trong 4 năm, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới được hơn 7 nghìn lao động, trong đó số lao động đi làm việc ngoài tỉnh và XKLĐ là 1.794 lao động, đạt 221% so với mục tiêu chương trình.
Được biết hiện nay, người lao động ở huyện nghèo 30a Yên Minh không chỉ lựa chọn thị trường thu nhập thấp, không mất phí như: Malaysia, Thái Lan, Ả-rập Xê-út mà họ đã bắt đầu hướng đến thị trường tiềm năng có thu nhập cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước châu Âu (Đức, Rumani)...
Mới đây, tại hội nghị tổng kết chương trình đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 và chương trình XKLĐ, đưa lao động đi làm việc ngoài huyện từ năm 2017 – 2020, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Minh, nhấn mạnh: Trong công tác giảm nghèo không được chạy theo phong trào, phải làm thực chất, quyết liệt hơn nữa để tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu hơn so với chỉ tiêu đề ra. Các cấp, các ngành phát huy cao độ trách nhiệm của mình, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh để thực hiện thắng lợi mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước ta, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt, các xã, thị trấn cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn về công tác đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về XKLĐ…
Có thể nói, việc đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp và XKLĐ là một trong những giải pháp hiệu quả trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở Yên Minh. Những lao động này, sau khi trở về sẽ là nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề và trở thành những nhân tố tích cực trong đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chí Tâm