Xã hội
Hải Phòng: Lồng ghép hiệu quả truyên truyền về công tác xã hội và bảo vệ môi trường Hải Phòng: Lồng ghép hiệu quả truyên truyền về công tác xã hội và bảo vệ môi trường
(LĐXH)- Năm 2019, Trung tâm Công tác xã hội TP Hải Phòng đã từng bước khẳng định vai trò cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng và được nhìn nhận, đánh giá ngà...
1 2 3 4 5 6 7