Thời sự
Võ Nhai: Nỗ lực triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công
10:16 AM 10/05/2018
(LĐXH) - Sau khi có QĐ 22 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai đã Ban hành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện, tiếp đó các cấp, các ngành ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện...
Thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm Ngày 27/7
Đánh giá việc phối kết hợp giữa các Sở ngành có liên quan trong việc thực hiện quyết định này, ông Hứa Đức Hùng, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Võ Nhai cho biết: “Các Sở ngành có liên quan của tỉnh đã thường xuyên phối hợp, chỉ đạo huyện trong việc rà soát, triển khai, thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt là Sở Xây dựng (cơ quan thường trực BCĐ tỉnh) luôn quan tâm, hướng dẫn huyện trong quá trình triển khai. Tiếp đó, luôn chủ động thống kê, rà soát đối tượng, xây dựng, phê duyệt và điều chỉnh bổ sung đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Việc phê duyệt, điều chỉnh đề án hỗ trợ luôn được quan tâm, triển khai đúng quy định xuống các xã và gia đình người có công tại địa phương. Quy trình nghiệm thu, hoàn thành xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở của các đối tượng được quan tâm, hỗ trợ, thực hiện theo đúng các quy định và hướng dẫn của cấp trên. Việc kiểm tra, giá sát, quá trình thực hiện hỗ trợ (xử lý các khiếu nại, tố cáo, thắc mắc của người có công). Đặc biệt các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, cộng đồng dân cư và các gia đình dòng họ của đối tượng đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ chủ yếu bằng ngày công lao động đối với người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở, cùng với sự chủ động của bản thân các hộ gia đình người có công, do vậy nhà ở được cơ bản hoàn thành đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng…”
Nhìn chung, việc hỗ trợ này đã tác động tích cực đối với đời sống của người có công khi được thụ hưởng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng. Trong điều kiện hiện nay, nhiều hộ thuộc diện đối tượng chính sách còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở thì đây là việc làm cụ thể, thiết thực, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc có tác động lớn đối với đời sống của người có công. Thông qua các chính sách, chương trình hỗ trợ đời sống của người có công đã từng bước được cải thiện và nâng cao.
Các hộ gia đình người có công đa số là người dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, sau khi có QĐ 22/2013/QĐ-TTg các hộ thuộc diện hỗ trợ được ưu tiên làm nhà ở, đời sống từng bước ổn định hơn, các hộ gia đình yên tâm sản xuất nâng cao thu nhập, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, UBND huyện cũng chủ động thực hiện chính sách hỗ trợ khác như: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo QĐ 33, làm nhà tình thương, nhà đại đoàn kết...
Theo báo cáo của UBND huyện Võ Nhai, trong giai đoạn I (từ tháng 8/2013 đến 12/2017) huyện đã tổ chức hỗ trợ nhà ở cho 112 hộ gia đình người có công với tổng kinh phí là 3,1 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2018 cho việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo QĐ 22 trên địa bàn huyện Võ Nhai (giai đoạn II). UBND huyện đã chỉ đạo tổng hợp số lượng, danh sách đối tượng để triển khai tiếp tục cấp kinh phí hỗ trợ nhà ở cho những hộ còn lại với tổng kinh phí là 15,824 tỷ đồng.
NHB