Lao động
Vĩnh Phúc phấn đấu 60% lao động thất nghiệp được giới thiệu việc làm thành công
09:07 PM 31/07/2021
(LĐXH)- Giai đoạn đến năm 2025, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu có 80% người thất nghiệp trở lên được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 60% được giới thiệu việc làm thành công.
UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”. Qua đó nhằm triển khai kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự trở thành công cụ chủ yếu quản trị thị trường lao động.
Theo Kế hoạch, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2025 có 100% người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách pháp luật về lao động miễn phí, khi có nhu cầu. 80% người thất nghiệp trở lên được giới thiệu việc làm miễn phí, khi có nhu cầu, trong đó có 60% được giới thiệu việc làm thành công.
Tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm.
Hoàn tất việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp giữa cơ quan lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội. 100% nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên sâu.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Phúc tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động

Đồng thời, thống nhất quy trình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm; hoàn thiện cơ chế tài chính theo hướng phân cấp, tự chủ cho Trung tâm Dịch vụ việc làm. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt mức 85%.
Mục tiêu trong giai đoạn đến năm 2030, toàn tỉnh có 90% người thất nghiệp trở lên được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 70% được giới thiệu việc làm thành công.
Tiếp tục tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm. Hiện đại hóa Trung tâm Dịch vụ việc làm, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt mức 90%...
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện, gồm: hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; đổi mới cơ chế tài chính về bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường cơ sở vật chất trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
Theo Kế hoạch số 179, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai, thực hiện Kế hoạch; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc chủ động đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp tham mưu, trình UBND tỉnh cấp ngân sách hằng năm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc, đảm bảo việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp và các nhiệm vụ liên quan.
Phối hợp kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
Chủ trì xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người lao động.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; thu hồi trợ cấp thất nghiệp hưởng sai quy định. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Tham gia hoàn thiện phần mềm bảo hiểm thất nghiệp, tích hợp với các phần mềm về quản lý lao động, thông tin thị trường lao động, thông báo biến động lao động; hoàn thiện và thống nhất cơ sở dữ liệu về quản lý lao động để thực hiện chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu liên ngành tài chính, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội nhằm tăng hiệu quả quản lý đối tượng tham gia và thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện giao dịch điện tử trong thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, tiến tới số hóa quản lý hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, liên kết chặt chẽ với phát triển thị trường lao động, việc làm.
UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm…

Chí Tâm