Lao động
Quản Bạ đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động và làm việc ngoài tỉnh Quản Bạ đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động và làm việc ngoài tỉnh
(LĐXH)- Những năm qua, huyện Quản Bạ đã xác định tạo mở việc làm là một trong những giải pháp cơ bản, mang tính bền vững trong công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu ...
1 2 3 4 5 6 7