Lao động
Ninh Bình: Triển khai đồng bộ các giải pháp tạo việc làm cho người lao động Ninh Bình: Triển khai đồng bộ các giải pháp tạo việc làm cho người lao động
Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác giải quyết việc...
1 2 3 4 5 6 7