Lao động
Kết quả thực hiện hoạt động cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm Kết quả thực hiện hoạt động cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm
(LĐXH) Nhằm đẩy mạnh hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, ngày 11 tháng 4 năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Nghị quyết số 120/HĐBT về chủ ...
1 2 3 4 5 6 7