Xã hội
Tuyên Quang tăng cường công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em
09:48 AM 21/09/2021
(LĐXH)- Để tăng cường công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, diện tích tự nhiên là 5.868 km2. Dân số toàn tỉnh trên 780 ngàn người. Tỉnh có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 1 thành phố với trên 22 dân tộc anh em sinh sống tại 141 xã, phường, thị trấn. Theo số liệu thống kê của các huyện, thành phố, tỷ lệ trẻ em dưới 16 tuổi của tỉnh chiếm khoảng 29% dân số.
Những năm gần đây, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và cơ quan chức năng, việc nâng cao trách nhiệm phòng, chống xâm hại trẻ em nói chung, xâm hại tình dục trẻ em nói riêng đã được Tuyên Quang xác định là trách nhiệm chung của cả gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Chính nhờ được trang bị đầy đủ những kiến thức pháp luật cần thiết, kỹ năng mềm về sức khỏe giới tính mà trẻ em trong tỉnh đã được sống trong môi trường lành mạnh, đảm bảo các điều kiện tốt nhất về cả thể chất và tinh thần.

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu có 70% trẻ em được cung cấp kiến thức về phòng ngừa, giảm thiếu lao động trẻ em

Tuy nhiên, việc nâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đặc biệt là tỉnh trạng lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vẫn còn một số hạn chế nhất định…
Do đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi. Hằng năm, trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.
Đối với mục tiêu truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, hằng năm, tỉnh có trên 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 70% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiếu lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.
Về mục tiêu đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, Tuyên Quang phấn đấu có 90% công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện và 70% cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em. 90% doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, 70% hợp tác xã, hộ gia đình được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.
Định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giảm đến mức thấp nhất số lao động trẻ em và người chưa thành niên lao động trái quy định của pháp luật; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.
Để đạt được các mục tiêu nêu trên, một số nhiệm vụ và giải pháp mà thành tỉnh Tuyên Quang đề ra là sẽ tập trung đẩy mạnh coogn tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Nâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em…
Đồng thời, tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em ở các cấp, các ngành đặc biệt là cấp cơ sở, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong các chuỗi cung ứng. Phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động; hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp; triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em.

Chí Tâm