Xã hội
Tuyên Quang: nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới
03:55 PM 06/09/2019
(LĐXH)- Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, cơ quan thường trực Ban Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp.
Những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, chính trị, xã hội ở Tuyên Quang cũng đã quan tâm tới việc nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách thực hiện và duy trì bình đẳng giới, phát huy mọi tiềm năng tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách về giới và bình đẳng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường, trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức và cộng đồng để từng bước làm thay đổi tư duy, định kiến về giới, phân biệt giới trong nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân. Chính vì vậy, lực lượng lao động nữ và đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh ngày càng khẳng định vai trò, sự đóng góp quan trọng của mình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tiến bộ xã hội.
Phụ nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trên các lĩnh vực
Đến nay, Tuyên Quang đã có gần 50 sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 7/7 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và xây dựng quy chế hoạt động. Đặc biệt, nhằm thực hiện các quy định bình đẳng giới, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng với yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
Đặc biệt, trong quá trình xây dựng các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Tuyên Quang đã chú trọng nhiều hơn đến lực lượng nữ, nhất là trong công tác cán bộ. Tỷ lệ nữ được quy hoạch, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo cơ hội cho chị em tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỷ lệ lao động nữ được đào tạo, nữ cán bộ, công chức được bồi dưỡng về chính trị, hành chính, tin học và ngoại ngữ ngày càng tăng; tỷ lệ mù chữ và bỏ học ở trẻ em gái tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã giảm rõ rệt. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội được nâng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đối với hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Lao động – TBXH Tuyên Quang triển khai 12 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em cho gần 800 đại biểu là trưởng thôn, bản, tổ nhân dân và cộng tác viên làm công tác trẻ em trong đó có lồng ghép tuyên truyền về nội dung về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì tổ chức 6 hội nghị tập huấn lồng ghép cung cấp thông tin về bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật trẻ em năm 2016 cho 438 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn biên soạn, cung cấp 3.466 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải, phổ biến giáo dục pháp luật. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức 142 buổi tuyên truyền bằng xe loa, xây dựng 3 chương trình thông tin tổng hợp, tuyên truyền 34 buổi tại cở sở; trong đó tập trung tuyên truyền tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, treo trên 66 băng zôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình. Hội Nông dân tỉnh tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền lồng ghép bình đẳng giới với việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cho 300 nữ nông dân...
Để tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, thời gian tới tỉnh Tuyên Quang sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, xây dựng tài liệu tập huấn về giới phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ nhớ, dễ hiểu. Đồng thời, tổ chức triển khai thưc hiện tốt Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 2020...

Chí Tâm