Giáo dục - Nghề nghiệp
Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc vào tháng 9/2021
08:57 AM 03/04/2021
(LĐXHH)- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (TBXH) vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp (GDNN) xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 và sẽ được tổ chức vinh danh trong tháng 9/2021 tại Thủ đô Hà Nội.
Theo đó, sẽ lựa chọn tối đa 150 học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở GDNN trong toàn quốc có kết quả học tập năm học 2020 - 2021 đạt loại xuất sắc: từ 3,6/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc từ 9,0/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế và có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải nhất, nhì, ba cấp trường trở lên.
Đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có kết quả học tập: năm học 2020 - 2021 đạt loại giỏi trở lên: từ 3,2/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc từ 8,0/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế.
Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc, tiêu biểu năm 2020
Đối với học sinh, sinh viên đạt giải thưởng các kỳ thi quốc gia, khu vực, thế giới có kết quả học tập: năm học 2020 - 2021 đạt từ loại khá trở lên: từ 2,5/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc từ 7,0/10 trở lên đối với trường đào tạo theo niên chế.
Về nghiên cứu, các em phải đạt một trong các tiêu chí sau: Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải nhất, nhì, ba cấp trường trở lên; Có bài tham luận tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên; Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản; Đạt giải thưởng nhất, nhì, ba các cuộc thi liên quan nghiên cứu, chuyên môn, tay nghề, khởi nghiệp, sáng tạo khoa học… cấp tỉnh trở lên.
Đối với tiêu chuẩn về rèn luyện đạo đức, lối sống, học sinh, sinh viên được chọn phải đạt xếp loại xuất sắc hoặc từ 90 điểm trở lên (Thang điểm 100). Cùng với đó, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy nơi cư trú và nơi học tập; Không vi phạm đạo đức, pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương, pháp luật của Nhà nước.
Ngoài ra, các em còn phải đạt thêm một trong các tiêu chí sau: Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội và các hoạt động tình nguyện cấp trường tổ chức trở lên. Đạt các giải thưởng nhất, nhì, ba một trong các cuộc thi: nâng cao nhận thức của học sinh về kiến thức pháp luật; tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên. Đạt các giải thưởng nhất, nhì, ba các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ cấp tỉnh trở lên.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc, tiêu biểu năm 2020
Học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 được lựa chọn qua 3 cấp: Cấp trường, cấp tỉnh và cấp toàn quốc và được Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp toàn quốc theo các tiêu chuẩn đã quy định và trình lãnh đạo Bộ Lao động - TBXH khen thưởng, tuyên dương.
Cụ thể, ở cấp cơ sở (cấp trường), các cơ sở GDNN tổ chức lựa chọn, giới thiệu học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu theo các tiêu chuẩn trên; có công văn giới thiệu và hồ sơ kèm theo gửi lên Sở Lao động - TBXH của tỉnh, thành phố.
Đối với các cơ sở GDNN thuộc Bộ, ngành: tổ chức lựa chọn, giới thiệu học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu theo các tiêu chuẩn trên; có công văn giới thiệu và hồ sơ kèm theo gửi về Bộ, ngành chủ quan.
Ở cấp tỉnh, Sở Lao động - TBXH các tỉnh, thành phố: tổ chức xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu từ các cơ sở GDNN giới thiệu theo các tiêu chuẩn trên; có công văn giới thiệu và hồ sơ kèm theo gửi Bộ Lao động - TBXH qua Tổng cục GDNN.
Đối với Bộ, ngành có các cơ sở GDNN giao cho đơn vị đầu mối theo dõi tổ chức xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu từ các cơ sở GDNN thuộc Bộ, ngành theo các tiêu chuẩn trên; có công văn giới thiệu và hồ sơ kèm theo gửi Bộ Lao động - TBXH qua Tổng cục GDNN.
Ở cấp toàn quốc, Tổng cục GDNN: thành lập Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp toàn quốc theo các tiêu chuẩn trên và trình lãnh đạo Bộ Lao động - TBXH khen thưởng, tuyên dương.
Như vậy, đây là năm thứ 2 Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức. Mục đích của Lễ Tuyên dương nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong các cơ sở GDNN; xây dựng môi trường và tạo động lực cho học sinh, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong GDNN.
Thông qua Lễ Tuyên dương cũng như nhiều hoạt động khác sẽ góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên GDNN; Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và xã hội về truyền thống lịch sử trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thông qua các hoạt động giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chí Tâm