Xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định: Chăm sóc tốt sức khỏe cho đối tượng bảo trợ
02:39 PM 28/09/2022
(LĐXH)- Trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định đã và đang nỗ lực, chủ động trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe và cả đời sống tinh thần cho những người được nuôi dưỡng tại cơ sở.
Tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ Sở LĐTBXH giao năm 2022, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu như tiếp nhận đối tượng, điều hành ngân sách theo từng quý và cả năm, phân công cụ thể cho từng cán bộ đảm nhiệm, theo dõi. Xây dựng kế hoạch quản lý đối tượng, phân công cán bộ trực, chuẩn bị vật chất chăm lo cho đối tượng trong dịp Tết nguyên đán tại Trung tâm. Bàn giao cho gia đình các cháu khuyết tật về quê ăn tết.Thực hiện Quyết định 2696/QĐ-UNND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định. Đơn vị đã triển khai xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm; ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc trung tâm. Xây dựng Phướng án sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức đơn vị và các phòng chuyên môn thuộc đơn vị.
Căn cứ diễn biến dịch bệnh, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch, ban hành các thông báo triển khai tới cán bộ nhân viên và đối tượng các biện pháp để phòng chống dịch Covid- 19 tại đơn vị; Xây dựng kế hoạch, thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Trung tâm; Kế hoạch, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 tại Trung tâm. Đồng thời xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua triển khai phát động thi đua trong toàn đơn vị; tổ chức thực hiện luật phòng chống tham nhũng năm 2022 tại Trung tâm. Căn cứ Quyết định và kế hoạch thanh tra của Sở LĐTBXH về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp công dân, giai quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thực thi nhiệm vụ công vụ, Trung tâm đã xây dựng Báo cáo theo Đề cương thanh tra và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu để phục vụ đoàn thanh tra.
Trung tâm được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng
Song song với đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh nhiệm vụ chính trị được giao như: Quản lý, nuôi dưỡng cho các diện đối tượng bảo trợ xã hội, dạy nghề phục hồi chức năng cho học viên là trẻ khuyết tật. Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm đã chăm sóc, nuôi dưỡng; dạy nghề phục hồi chức năng và thực hiện trợ giúp xã hội cho 236 đối tượng, trong đó đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp tại Trụ sở chính là 152 đối tượng; Đối tượng trẻ em khuyết tật học nghề và phục hồi chức năng tại Cơ sở 2 là 84 đối tượng. Để thực hiện công tác quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, Trung tâm phân công cán bộ chia thành ca kíp thường thực 24/24 giờ trong ngày để quản lý, chăm sóc. Đối với người già, người tàn tật nặng không tự phục vụ trong sinh hoạt của bản thân cần có người khác giúp đỡ, Trung tâm đã bố trí, sắp xếp, phân công cụ thể một số viên chức để thường xuyên chăm sóc. Đối với trẻ em đi học cử cán bộ đưa đón và  hướng dẫn, giúp đỡ các cháu trong học tập.
Trong công tác dạy nghề và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, Trung tâm thực hiện chương trình dạy nghề may và nghề mộc, phục hồi chức năng ngôn ngữ và thể chất cho đối tượng theo chương trình kế hoạch. Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, tư vấn tìm việc làm cho  đối tượng hết thời hạn ra khỏi Trung tâm. Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 đã thực hiện các biện pháp chủ động báo cáo và kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho học viên. Cung cấp và hỗ trợ đối tượng tiếp cận, thụ hưởng các chính sách và chương trình trợ giúp xã hội.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm tập trung lãnh đạo, bám sát chỉ tiêu kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện chủ động tham mưu Sở giải quyết những khó khăn vướng mắc; Chỉ đạo đạo cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ  được giao. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân viên trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị. 
Có thể nói, triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, song với quyết tâm đoàn kết trách nhiệm của tập thể cán bộ viên chức, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nổi bật là: Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế được nâng lên do tích lũy được kinh nghiệm thực tế, đặc biệt là công tác điều trị đối tượng tâm thần; Chất lượng công tác chăm sóc điều trị, dạy nghề phục hồi chức năng cho đối tượng có chuyển biến, đặc biệt đối tượng tâm thần từ đó sức khỏe của đối tượng được nâng lên; Cơ sở vật chất được đầu tư, đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên và đối tượng được cải thiện.
Trong thời gian tới, Trung tâm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, ổn định tổ chức theo mô hình Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, nâng cao số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý, điều trị phục hồi chức năng và dạy nghề cho các đối tượng. Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chính sách trợ giúp xã hội để triển khai tổ chức thực hiện. Bám sát chỉ tiêu kế hoạch Sở giao, các nội dung đã đăng ký thi đua để triển khai, đôn đốc thực hiện. Thực hiện tốt các chủ trương của ngành, mục tiêu của đơn vị. Tiếp nhận đủ số lượng đối tượng vào nuôi dưỡng, học nghề theo chỉ tiêu, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Bám sát diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để từ đó xây dựng kế hoạch và biện pháp để phòng chống dịch đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tổ chức triển khai công tác tuyển nhận các cháu khuyết tật vào học nghề tại Trung tâm. Cập nhật, bổ sung giáo trình, giáo án phục vụ công tác dạy văn hóa phục hồi chức năng. Kiện toàn chức danh lãnh đạo một số phòng của đơn vị khi đủ điều kiện. Triển khai bình xét thi đua đánh giá cán bộ, tổng kết năm 2022 đảm bảo chất lượng theo đúng quy định./.
Thu Hương