Xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Nam Định: Nỗ lực làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng
05:03 PM 29/05/2023
(LĐXH)- Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Nam Định trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trở thành mái nhà chung của người khuyết tật, bệnh nhân tâm thần, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh. Mỗi người đến với trung tâm có một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều nhận được sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc như người thân trong gia đình, giúp họ vơi đi nỗi đau trong cuộc sống.
Các đối tượng được quan tâm chăm sóc tại Trung tâm
Trong quá trình hoạt động, Trung tâm luôn xác định việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà đó còn là sự cảm thông, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn. Với số lượng đối tượng quản lý đông, nhưng đội ngũ cán bộ, công nhân viên Trung tâm đã rất nỗ lực để bảo đảm mang lại những điều kiện tốt nhất có thể cho đối tượng. Bên cạnh chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, các đối tượng đủ điều kiện và sức khoẻ còn được dạy nghề, phục hồi chức năng, tham gia lao động trị liệu, hoà nhập cộng đồng. Trong thời gian qua, cùng với các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho các đối tượng yếu thế, người khuyết tật, Trung tâm còn nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm, qua đó đời sống của đối tượng ngày càng được cải thiện, nâng cao.
Triển khai nhiệm vụ năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị, cùng với sự đoàn kết của cán bộ, nhân viên vượt qua khó khăn bám sát chức năng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch được giao, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Nam Định đã triển khai toàn diện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, số đối tượng bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng là 164/160 đối tượng, đạt 102%; Số đối tượng trẻ em khuyết tật học nghề - PHCN là 103/90 đối tượng, đạt: 114%. Cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế của ngành của đơn vị. Nhiệm vụ được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.
Đội ngũ cán bộ trung tâm luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ
Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát động, khuyến khích cán bộ viên chức phát huy kinh nghiệm, sáng kiến trong quá trình công tác; phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết kỷ cương, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giao, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Năm 2022 tập thể cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị đã đồng sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, tích cực tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do đơn vị, ngành và địa phương phát động, từ đó các phong trào thi đua của đơn vị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gắn kết phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó đã tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm đã khơi dậy và động viên được tinh thần thi đua yêu nước, tính chủ động sáng tạo, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc, nuôi dương, dạy nghề cho đối tượng.
Trong năm 2023, Trung tâm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho việc xây dựng, phát triển đơn vị; nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ trợ giúp các diện đối tượng; Cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên và đối tượng; Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ giao cho đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”; “Nam Định chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”; “Cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công Sở và các phong trào thi đua về cải cách hành chính", gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Sở Lao động - TBXH phát động.
 Nghiên cứu, ban hành các văn bản chỉ đạo, các quy định của đơn vị nhằm cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Trung tâm, đối với công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm; lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời. Đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng thuộc đơn vị bảo đảm thực hiện tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai các phong trào thi đua và thực hiện tốt chính sách khen thưởng./.
Hồng Phượng