Thời sự
Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm. Trên cơ sở thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường kh...
3 4 5 6 7 8 9