Lao động
Trà Vinh xây dựng dự án “Tăng cường an toàn lao động, vệ sinh lao động”
02:06 PM 26/10/2020
(LĐXH)- Dự án nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; kéo giảm tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn, hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Với mục tiêu chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, ngày 24/6/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm - an toàn, vệ sinh lao động (Dự án Tăng cường an toàn lao động, vệ sinh lao động).
Điện lực Trà Vinh luôn đề cao công tác an toàn vệ sinh lao động (ảnh minh họa)

Mục tiêu cụ thể của dự án gồm: Huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp, mở 02 lớp huấn luyện, tổng số dự kiến 120 người. Hỗ trợ triển khai áp dụng giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1): dự kiến 14 doanh nghiệp được hỗ trợ; hỗ trợ triển khai áp dụng giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (nhóm 2): dự kiến 03 doanh nghiệp được hỗ trợ.
Rà soát thống kê và điều tra chuyên sâu người dân địa phương bị chết do tai nạn lao động trong năm 2019; huấn luyện cho các đối tượng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: mở 01 lớp, tổng số dự kiến 40 người. Huấn luyện cho đối tượng người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: mở 02 lớp, tổng số dự kiến 80 người.
Để triển hoàn thành các mục tiêu này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động, trong đó tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, trong năm 2020 sẽ tổ chức 02 lớp huấn luyện xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp, với tổng số 120 người, bình quân mỗi lớp 60 người. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được sát hạch và cấp giấy chứng nhận. Đối tượng học viên của lớp là người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
Cùng với đó, hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Dự kiến sẽ hỗ trợ 14 doanh nghiệp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký hợp đồng với đơn vị tư vấn là Trung tâm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cử người người tư vấn có năng lực phù hợp để hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức 01 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người làm công tác an toàn lao động; tổ chức 02 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đặc biệt hoạt động “Tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động” được ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh chú trọng đẩy mạnh thường xuyên.  
Các doanh nghiệp tại Trà Vinh thường xuyên tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền về ATVSLĐ
Kể từ khi Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất được tổ chức, hàng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đều tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm. Kế hoạch nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động và Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được phát động với chủ đề của từng năm và tổ chức Lễ phát động thu hút đông đảo các ban ngành, nhân dân tham gia. Năm nay, do đại dịch Covid-19 nên tỉnh không tổ chức lễ phát động. Tuy nhiên, Trà Vinh đã triển khai kế hoạch hướng đến các hoạt động truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động.
Các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và doanh nghiệp tố chức tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, treo băng rôn trước trụ sở làm việc của đơn vị với khấu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vê an toàn, vệ sinh lao động năm 2020”. Mặt khác, phát hành các ấn phẩm, tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động tới doanh nghiệp, người lao động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp tham khảo, sử dụng một số thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động.
Tỉnh cũng thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định thành lập) tại các doanh nghiệp trong và sau Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động. Chú trọng thanh tra, kiểm tra việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định máy móc, thiêt bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động...
Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét khen thưởng theo thẩm quyền cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động./.
Hồng Minh