Lao động
TP.HCM: Gần 84 ngàn đơn vị được giải quyết giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
09:03 AM 27/11/2021
(LĐXH) - Tính đến ngày 25/11/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã giải quyết giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 83.556 đơn vị bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0% và 1.792.984 lao động với tổng số tiền 1.892 tỷ đồng (đạt 100%).

Gần 84 ngàn đơn vị tại TP.HCM được giải quyết giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 26/11/2021, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Ccovid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tính đến ngày 25/11/2021, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã giải quyết cho 83.556 đơn vị và 1.792.984 lao động với số tiền 1.892 tỷ đồng (đạt 100%).

Về việc hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hường bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, số liệu tính đến ngày 25/11/2021 đã giải quyết chi hỗ trợ cho 81.589 đơn vị và 2.321.587 lao động (trong đó: 2.164.989 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 156.598 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền chi hỗ trợ là 5.508,5 tỷ đồng (trong đó: chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là: 5.190,6 tỷ đồng, chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất ng  hiệp là 317,9 tỷ đồng).

 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021, đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo quy định, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo và đề nghị người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng chưa nhận hỗ trợ thực hiện việc kê khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (đính kèm) gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Việc gửi hồ sơ được thực hiện thông qua các hình thức:

Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Trương Đăng