Lao động
Thu nhập 30 triệu đồng/tháng, ngân hàng vẫn khó tuyển và giữ người Thu nhập 30 triệu đồng/tháng, ngân hàng vẫn khó tuyển và giữ người
Các ngân hàng tham gia khảo sát tiết lộ mức thu nhập trung bình của nhân viên từ 10 triệu đồng - 30 triệu đồng/người tháng; tuy nhiên, mức lương và chế độ đãi ngộ chưa...
1 2 3 4 5 6 7