VIDEO
Theo VTV4
Thành tựu xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trong một thập kỷ
Cập nhật: 2 giờ trước
Công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu để phát triển bền vững. Giảm nghèo vì thế đã trở thành một chủ trương lớn, một chương trình của quốc gia, giàu tính nhân văn, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong suốt quá trình phát triển của đất nước.