Giáo dục - Nghề nghiệp
Thành phố Bắc Giang: Nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.
10:37 AM 08/10/2021
(LĐXH) - Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang mới ban hành Kế hoạch Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của thành phố đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn lao động qua đào tạo có kỹ năng nghề, nhất là lao động qua đào tạo có tay nghề cao, lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Theo Kế hoạch, thành phố phấn đấu đảm bảo 100% trường THCS và THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; có giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn hướng nghiệp; có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; có ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên (trong đó 25% tỷ lệ lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng); tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo sau tốt nghiệp đạt 90% trở lên.
Giờ học thực hành tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.
Để đạt được mục tiêu trên, thành phố Bắc Giang tập trung thực hiện một số giải pháp, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tạo sự thống nhất về nhận thức trong việc phát triển, nâng cao chất lượng nguồn lao động của thành phố Bắc Giang đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoạt động GDNN tại đơn vị, địa phương quản lý. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục hướng nghiệp và GDNN nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của xã hội, của người lao động đối với giá trị học nghề trong lập thân, lập nghiệp.
Nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo. Xây dựng hệ thống dữ liệu về thông tin thị trường lao động, lao động qua đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quản lý nhà nước trong hoạt động GDNN và giới thiệu việc làm cho người lao động.
Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN. Phát huy vai trò của các đơn vị sử dụng lao động trong đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN. Đưa nội dung GDNN gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai chương trình đào tạo liên thông chất lượng cao từ trung cấp lên cao đẳng đối với học sinh tốt THCS.
Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo hiện đại cho các trường THCS, phối hợp với các cơ sở GDNN đào tạo lao động chất lượng cao trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, y tế, giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao,... phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và thị trường lao động đến năm 2030.
Thu hút đầu tư xây dựng 01 trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh cũng như khu vực. Thúc đẩy xã hội hóa, thu hút đầu tư các dự án sử dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vốn để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo... bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới./.
Hưng Cảnh