Xã hội
Thái Nguyên đẩy mạnh phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
10:55 AM 19/10/2021
(LĐXH)- Hơn 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc; gần 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em… đã tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có môi trường sống, học tập, vui chơi, rèn luyện an toàn, lành mạnh. Tuy nhiên, tình hình tai nại thương tích trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Toàn tỉnh hiện có hơn 293.000 trẻ em, trong đó gần 99.000 trẻ em người dân tộc thiểu số và hơn 2.300 trẻ em bị khuyết tật. Thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em luôn được các cấp, ngành chức năng tỉnh Thái Nguyên quan tâm thỏa đáng, tạo cho trẻ em có môi trường sống, học tập, vui chơi, rèn luyện an toàn, lành mạnh. Đồng thời, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế và kéo giảm tai nạn thương tích ở trẻ em; tạo mọi điều kiện để các em được tiếp cận, học tập những kỹ năng phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn thương tích... Tuy nhiên, tình hình tai nại thương tích trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm kiểm soát, giảm thiểu số trẻ em bị tai nạn, thương tích, đặc biệt là tử vong do tai nạn, thương tích nhất là đuối nước và tai nạn giao thông, ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
Đến năm 2025, Thái Nguyên phấn đấu có 580 trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn
Mục tiêu cụ thể mà tỉnh đặt ra là giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích từ 520/100.000 năm 2020 xuống còn 500/100.000 trẻ em vào năm 2025. Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích từ 20/100.000 năm 2020 xuống còn 16/100.000 trẻ em vào năm 2025.
Hàng năm giảm 5 - 10% số trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. Giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025.
Đến năm 2025, toàn tỉnh có 80.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn; 580 trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn; 09 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.
Đối với mục tiêu truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 có 90% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. 90% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ. 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước, 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn vào. 90% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc mặc áo phao cứu sinh.
Về đào tạo, tập huấn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tỉnh đặt mục tiêu 100% công chức, viên chức, cán bộ cấp tỉnh, huyện làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đến năm 2025, 70% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 70% nhân viên y tế thôn, bản, 100% nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích…
Bên cạnh việc đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên rà soát tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em. Điều phối công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.
Đồng thời, tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; triển khai tư vấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác trẻ em.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cấp, các ngành hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí. Hướng dẫn xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và một số chỉ tiêu về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em...
UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phù hợp với điều kiện của địa phương, đặc biệt chú trọng triển khai xây dựng môi trường an toàn, thực hiện các giải pháp kiểm soát, giảm tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương.
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là kỹ năng an toàn trong môi trường nước và bơi an toàn cho trẻ em; thí điểm và nhân rộng các mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương. Bố trí ngân sách, nhân lực của địa phương và vận động tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em…

Chí Tâm