Giáo dục - Nghề nghiệp
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
10:34 AM 15/07/2021
(LĐXH) - Tại Quyết định số 1260/QĐ-TTg về “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 – 2027” đã đề ra một số mục tiêu và những giải pháp cụ thể nhằm hướng đến sự hài hòa trong quá trình giảng dạy, học tập và thực thi pháp luật tại các cơ sở GDNN cũng như cả hệ thống quản lý và vận hành...
Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở GDNN
Những định hướng cụ thể
Với những mục tiêu cụ thể, trong giai đoạn tiếp theo, công tác GDNN cần hướng tới những việc tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động GDNN.
Tiếp đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển được khoảng 2.000 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở GDNN, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN. Phấn đấu 90 - 100% cơ sở hoạt động GDNN tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị. Bảo đảm nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở; tập trung vào những vấn đề mà người học, xã hội quan tâm; kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.
Tất cả người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật GDNN, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Mục tiêu 100% người học trong các cơ sở hoạt động GDNN thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận.
Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế tại các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ quan tư pháp; tích hợp, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với hoạt động giáo dục chính trị đầu khóa, trong môn học Pháp luật và một số môn học khác theo chương trình đào tạo. Hoàn thành bộ chương trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL theo từng nhóm đối tượng của Chương trình; rà soát chương trình môn học Pháp luật trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp. Công khai nội dung tuyên truyền, PBGDPLtrong các cơ sở hoạt động GDNN trên công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trang Thông tin điện tử Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Có khoảng 70% cơ sở hoạt động GDNN, trong đó 100% trường trung cấp, trường cao đẳng, trường trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện tử và học liệu được số hóa (bài giảng, tài liệu, sách tham khảo); thiết lập diễn đàn trao đổi trực tuyến về tuyên truyền, PBGDPL để phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cơ sở hoạt động GDNN.
Cần thực hiện những giải pháp đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền phổ biến PBGDPL
Thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp
Nhằm thực hiện có hiệu quả những định hướng trên, hệ thống quản lý lĩnh vực GDNN, lãnh đạo các địa phương và cơ sở GDNN cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trước tiên là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động GDNN trong công tác tuyên tuyền, PBGDPL.
Tiếp đó, xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN. Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN và huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình.
Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Chương trình, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình; biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; thực hiện tuyên truyền, PGDPL; nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung chế độ làm việc đối với nhà giáo giảng dạy môn học pháp luật, cán bộ quản lý GDNN…
Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình. Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào PGBDPL tại các tổ chức đoàn, hội trong cơ sở hoạt động GDNN.
Nguyễn Hữu Bắc