Xã hội
Sơn La: Triển khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020
04:34 PM 29/06/2020
(LĐXH) Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020 với mục tiêu tăng cường sự đồng thuận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn.
Phát tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh
Cùng với đó, là đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai đồng loạt, rộng khắp đến các xã, phường, thị trấn; lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm với tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để các điểm có dấu hiệu, biểu hiện tổ chức hoạt động mại dâm. Triển khai công tác hỗ trợ về pháp lý, y tế, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững; triển khai các chương trình hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương; lồng ghép với các chương trình dạy nghề, tạo việc làm xóa đói, giảm nghèo của địa phương.
Theo đó, tỉnh Sơn La phấn đấu 100%  xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và huyện, thành phố định kỳ hàng tháng, quý đăng tải thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Rà soát, thống kê và đưa vào danh sách quản lý 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện rà soát, thống kê định kỳ 6 tháng và năm. Thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành và phối hợp kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm và việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện, thành phố. Triệt xóa 100% các tụ điểm hoạt động mại dâm đã được phát hiện; đấu tranh, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh có biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 100% các vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm.
Sơn La tập trung kiểm tra, rà soát những địa bàn, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ phát sinh tệ nạn mại dâm

Cùng với đó, là đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai đồng loạt, rộng khắp đến các xã, phường, thị trấn; lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm với tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; giải quyết triệt để các điểm có dấu hiệu, biểu hiện tổ chức hoạt động mại dâm. Triển khai công tác hỗ trợ về pháp lý, y tế, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững; triển khai các chương trình hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương; lồng ghép với các chương trình dạy nghề, tạo việc làm xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Theo đó, tỉnh Sơn La phấn đấu 100%  xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm. Các cơ quan truyền thông của tỉnh và huyện, thành phố định kỳ hàng tháng, quý đăng tải thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Rà soát, thống kê và đưa vào danh sách quản lý 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện rà soát, thống kê định kỳ 6 tháng và năm. Thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành và phối hợp kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm và việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện, thành phố. Triệt xóa 100% các tụ điểm hoạt động mại dâm đã được phát hiện; đấu tranh, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh có biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Điều tra, truy tố và đưa ra xét xử 100% các vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm.

Cùng với đó là duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2020 và các năm tiếp theo. Nghiên cứu, áp dụng các mô hình phòng ngừa mại dâm từ xã, phường, trấn phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Để triển khai Kế hoạch, tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm; chú trọng hình thức truyền thông trực tiếp, lồng ghép truyền thông phòng, chống mại dâm với các chương trình văn hóa, văn nghệ. Áp dụng phương pháp, hình thức truyền thông hiện đại, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng. Tập trung phối hợp triển khai công tác truyền thông tại các xã, phường, thị trấn, địa bàn có tình hình phức tạp về tệ nạn xã hội, khu vực giáp ranh, các xã biên giới và các khu có điểm tham quan du lịch…. Tỉnh sẽ huy động sự tham gia phối hợp, vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng tham gia tư vấn, vận động người dân hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng; thông tin, tuyên truyền vận động phòng, chống mại dâm gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm, thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đưa nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm, có hành vi bao che, dung túng, tham gia hoạt động tệ nạn mại dâm. Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống mại dâm giữa các sở, ban, ngành với UBND huyện, thành phố. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, thông tin, báo cáo. Thường xuyên trao đổi, kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chống mại dâm như: Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn xã, phường, thị trấn, các điểm tham quan, du lịch. Ngăn chặn và xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động mại dâm, có nguồn tin phát giác, tố giác liên quan đến hoạt động mại dâm. Đẩy mạnh công tác điều tra, triệt xóa các hoạt động kinh doanh dịch vụ có liên quan đến tệ nạn mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ cá nhân, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mại dâm, không để phát sinh tệ nạn mại dâm. Xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm, tăng cường xét xử lưu động các vụ án liên quan đến hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. Công bố các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm, vận động nhân dân cung cấp tin liên quan đến tội phạm mại dâm, đảm bảo bí mật cho người cung cấp thông tin. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung rà soát, kiểm tra tại các địa bàn thị trấn, thị tứ và điểm tham quan, du lịch... Thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý chặt chẽ người lao động ngoại tỉnh, đặc biệt tại những khu vực có nhiều nhà nghỉ, khách sạn, trọ, nhà cho thuê. Quản lý chặt chẽ những đối tượng nghi vấn, kịp thời phát hiện và triệt xóa các hoạt động liên quan đến mại dâm. Củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm, Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm và Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp.../.

 Minh Anh