Lao động
Sơn La: Tích cực tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện tốt pháp luật lao động và chính sách bảo hiểm xã hội
03:44 PM 24/12/2019
(LĐXH) - Nhờ sự quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, ý thức thực thi pháp luật của người lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La được nâng cao, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Trên cơ sở các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Sơn La đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng LĐTBXH hướng dẫn các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện một số qui định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đồng thời thường xuyên đôn đốc các huyện, thành phố tiến hành tự giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động, BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), trên địa bàn.
 Nhìn chung, công tác ban hành văn bản qui phạm pháp luật qui định liên quan đến lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả; công tác tham mưu văn bản qui phạm pháp luật ngày càng được nâng lên, bảo đảm các yêu cầu về tính hợp pháp của văn bản. Tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản qui phạm pháp luật nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Về công tác tập huấn phổ biến các qui định của pháp luật về BHXH, thực hiện Luật  BHXH sửa đổi, bổ sung năm 2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Kế hoạch của Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 -2020, Sở LĐTBXH Sơn La đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện các qui định của Nhà nước về chính sách tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thường xuyên đôn đốc các huyện, thành phố tiến hành tự giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động, chính sách BHXH trên địa bàn.
Một hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho công nhân viên chức lao động tỉnh Sơn La
Thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ qui định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, Sở LĐTBXH đã ban hành Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp, hướng dẫn và chỉ đạo Phòng LĐTBXH triển khai đến các doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã , tổ hợp tác, trang trại hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động trên địa bàn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo Nghị định số 157 nêu trên.
Tháng 4/2019, Sở LĐTBXH cũng ban hành Kế hoạch về việc triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH tại các doanh nghiệp theo Chỉ thị 05/2015/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật BHXH cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019.
Cùng với đó, Sở đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền kiến thức, pháp luật liên quan đến công tác quản lý lao động cho các doanh nghiệp, tạo tiền đề để các doanh nghiệp thực hiện đúng qui định của pháp luật lao động, Luật BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, Luật An toàn vệ sinh lao động... Trong năm 2019, Sở LĐTBXH đã mở một số lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật lao động, Luật BHXH cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu với sự tham gia của gần 200 lao động; biên soạn, in ấn, phát hành 14 nghìn tờ rơi, tờ gấp phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật theo chuyên đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nắm rõ hơn các qui định của pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động.
Sở cũng phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, Báo Sơn La thực hiện các tin, bài, lập chuyên trang, chuyên mục về lĩnh vực BHXH, bảo hiểm thất nghiệp..., kịp thời đăng tải các văn bản mới, cập nhật các chế độ, chính sách mới trên trang thông tin, điện tử của Sở LĐTBXH. Kinh phí tuyên truyền cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và Luật BHXH, BHYT của Sở LĐTBXH năm 2019 là 340 triệu đồng.
Nhìn chung, công tác tập huấn về pháp luật lao động, và pháp luật về BHXH trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được quan tâm, chú trọng, nội dung tập huấn cho người lao động bảo đảm kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và trình độ nhận thức của người lao động, qua đó nâng cao ý thức thực thi pháp luật của người lao động, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Hải Uyên